Pureco s.r.o.

PURECO ENVIA TNS

Odlučovač ropných látok v oceľovom prevedeni.

  • variabilný kalojem
  • jednoduchá montáz
  • vhodné pod spevnené plochy
  • výstupné parametre 5–0,1 mg NEL/l

Zariadenia poskytujú dobrú účinnosť spojením klasických a dobre osvedčených technológií. K prevádzke nie je potrebná energia a ani chemikálie. Zabudovaná bezpečnostná armatúra chráni prevádzkovateľa pred následkami nečakaných znečistení životného prostredia a zabraňuje rozšíreniu havárie vzniknutej na odvodňovanom území. Konštrukcia zodpovedá STN-EN 858. Zariadenia sú vhodné aj na osadenie pod vozovkou. Dodávame zmontované zariadenie, ktoré sa osadzuje do kanalizácie jednoduchým napojením rúr.

Prevádzkovanie je jednoduché a časovo nenáročné. Možnosť inštalácie výstražného systému s čidlami významne zníži prevádzkové náklady. Podľa potreby sa zúčastníme obhliadky a naši kvalifikovaní pracovníci Vám ochotne poskytnú poradenstvo a vypracujú optimálny návrh odvodnenia.

Odlučovacie zariadenia sú navrhnuté v súlade s platnými normami a boli testované akreditovanými skúšobnými ústavmi v SR ako aj v zahraničí. Podľa požiadaviek objednávateľa vyrobené zariadenia stavebne osadzujeme alebo asistujeme stavebnej spoločnosti v bezproblémovom zabudovaní.

Zabezpečujeme prevádzkovanie, údržbu a čistenie zariadení podľa platných právnych predpisov. Zariadenia boli vyvinuté na splnenie emisných kritérií platných v EÚ a v SR.

Nádrže sa vyrábajú vždy na skúšobné zaťaženie D 400 kN, pričom zvláštnu pozornosť je potrebné venovať extrémnym prípadom zaťaženia (vedľa železničnej trate, hlboké osadenie alebo pri vysokej hladine podzemnej vody a pod.).

Technický popis odlučovačov ropných látok ENVIA TNS

Odlučovače ropných látok sa navrhujú podľa prietoku (l/s) a podľa požadovanej výstupnej kvality vody (mg NEL/l) v zmysle STN-EN 858. Odlučovače ropných látok ENVIA® sú konštrukčne riešené ako jedna alebo viacero jednoliatych valcových oceľových nádrži zo žiarovo pozinkovanej korugovanej ocele.

Vstup do priestoru odlučovača je riešený cez vstupné komíny z oceľových prstencov a prípadne betónových kónusov (výška je daná kótou terénu), na ktorých sú umiestnené kruhové liatinové poklopy Ø 600 mm, podľa potrebnej triedy zaťaženia (B125, D400). Odlučovače ropných látok ENVIA® sú plnoprietočné (bez obtoku), dimenzované na požadovaný prietok. Vo vnútri nádrže je namontované technologické vystrojenie. Princíp odlučovačov ropných látok ENVIA® je založený na využití rozdielnej špecifickej hmotnosti jednotlivých zložiek v znečistenej odpadovej vode.

Odlučovač ropných látok tvoria tieto časti:

  • sedimentačná časť (kalojem)
  • technologické vystrojenie (koalescenčný poprípade sorpčný filter a bezpečnostný plavákový uzáver)

Odlučovače ropných látok PURECO ENVIA TNS sú certifikované na Slovensku, Technickým a skúšobným ústavom stavebným.

Odlučovač ropných látok

PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS
PURECO ENVIA TNS

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis