Pureco s.r.o.

Čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd PURECO SBR  

Popis funkcie a technického riešenia:

Technológia čistenia odpadových vôd ČOV PURECO vychádza z celosvetovo osvedčeného systému známeho okrem iného aj pod názvom "Sequencing batch reactor (SBR)". Čistiaci proces založený na dlhodobej aktivácii s úplnou stabilizáciou kalu prebieha v jednej alebo viacerých nádržiach. Nádrž ČOV sa postupne plní počas dňa, pričom odpadová voda z nádrže neodteká. Biologický proces čistenia odpadovej vody - aktivácia prebieha činnosťou mikroorganizmov prítomných v odpadovej vode. Kyslík potrebný pre život mikroorganizmov je zabezpečovaný vháňaním vzduchu do odpadovej vody cez jemnobublinové aeračné elementy osadené na dne nádrže. Stlačený vzduch pre aeračné elementy dodáva dúchadlo.

Po ukončení biologického procesu čistenia odpadovej vody - aktivácie sa vypína prevzdušňovanie a v nádrži ČOV prebehne proces sedimentácie kalu - dosadzovanie. Po ukončení dosadzovania je čerpadlom odčerpávaná vyčistená voda z nádrže. Po odčerpaní vyčistenej vody je ČOV pripravená na prijatie ďalšej dávky odpadovej vody.

Chod ČOV riadi a sleduje automaticky elektronická ovládacia jednotka, v ktorej je naprogramovaný časový režim čistiarenského procesu, ktorý je meniteľný podľa potreby.

ČOV pozostáva z jednej alebo viacerých nádrží pracujúcich s jedným  alebo viacerými  čistiacimi cyklami denne.

Okrem  časového programu je ČOV riadená aj plnením nádrže, čiže množstvom pritekajúcej  odpadovej  vody. Plavákovými  spínačmi  osadenými  v nádrži  sa  sleduje  plnenie  a v  prípade, že  z dôvodu malého  nátoku  sa  nedosiahne  v  stanovenom  čase  naplnenie nádrže po nastavenú hladinu, riadiaca  elektronická  jednotka prepne ČOV automaticky do tzv. úsporného režimu, ktorý pozostáva z občasného prevzdušňovania. Občasné prevzdušňovanie prebieha za účelom udržať obsah ČOV v aeróbnom stave, čím sa vylučuje zahnívanie vody a vznik zápachu.  Po dosiahnutí stanovenej hladiny  riadiaca jednotka automaticky spustí kompletný cyklus čistiarenského procesu. Týmto  spôsobom  je  zabezpečený správny  chod  ČOV v čase, keď nátok dlhšiu dobu  nedosahuje priemernú kapacitu ČOV, resp. keď nátok úplne vypadne.

Hore popísaný proces sa v nádrži čistiarenskej jednotky PURECO cyklicky opakuje.

Súhrn kompletného čistiaceho procesu :     - plnenie

                                                                            - aktivácia (prevzdušňovanie)

                                                                            - nitrifikácia a denitrifikácia

                                                                            - dosadzovanie

                                                                            - vypúšťanie vyčistenej vody

Výhody systému SBR

* mimoriadna kapacitná flexibilita - možnosť prevádzky pri dodržaní predpísaného

čistiaceho efektu v celom rozsahu kapacity. Vylúčenie negatívneho vplyvu nedostatočných alebo prerušovaných nátokov ( napr. nepravidelný prítok v rekreačných oblastiach)

* odolnosť voči kolísaniu množstva a zloženia odpadových vôd počas dňa - čistiareň akumuluje odpadovú vodu z dlhšieho časového úseku

* garancia výstupných parametrov aj pri nízkom nátoku - voda sa  akumuluje v nádržiach a v prípade nedostatočného nátoku prebieha prevzdušňovanie a voda sa neodčerpáva

* možnosť navážania odpadových vôd fekálnymi vozidlami - dĺžka trvania čistiarenského procesu sa zmenou časového programu v riadiacom mikropočítači upravuje podľa konkrétnych podmienok zaťaženia odpadovou vodou

* spotreba elektrickej energie sa automaticky prispôsobuje zaťaženiu ČOV - riadiaci počítač upravuje chod zariadení podľa množstva prítoku a zloženia

* bez obslužná prevádzka - vyžaduje sa len kontrolná činnosť.

Konštrukčné riešenie

Čistiarenské jednotky PURECO sa dodávajú v  železobetónových nádržiach vyrobených z  betónových zmesí odolných voči sulfátom. Technológiu je možné montovať do každej existujúcej nádrže vhodných rozmerov, napr. do žúmp a septikov.

Osadenie nádrží je ľubovoľné: pod úrovňou terénu, čiastočne alebo úplne zapustené, pod spevnenými plochami napr. parkoviská alebo otvorené bez prekrytia.

Vstupné parametre

Na ČOV sa môžu privádzať len splaškové beztukové vody zo sociálnych zariadení ako WC, sprchy a podobne.

Maximálne vstupné zaťaženie pred ČOV je stanovené:

 • pH                 6 – 9
 • ORP              200 ÷ 0 mV
 • Vodivosť       80-90 mS/m
 • BSK5            600 mg/l
 • CHSKCr        1000 mg/l
 • NL                 500 mg/l
 • TKN              120 mg/l

Neprekročenie daných limitov pre znečistenie surovej odpadovej vody je potrebné počas prevádzky preukazovať laboratórnymi rozbormi.

Výstupné parametre

Čistiarenské jednotky typu PURECO dosahujú štandardne vysoký efekt čistenia. Garantovaná kvalita vody na výstupe  pri základnom vyhotovení je nasledovná:

 • BSK5             25 mg/l
 • CHSKcr        120 mg/l 
 • NL                  25 mg/l
 • N-NH4              8 mg/l
 • N-org.              4 mg/l
 • N-NO3            12 mg/l
 • Nc                  24 mg/l
 • Pc                 2-5 mg/l

Uvedené hodnoty sa dosahujú bez použitia chemikálií. V prípade potreby, napríklad nedostatočný recipient, je možné dosahovať nižšie hodnoty biofiltrami, respektíve terciálnym dočistením.

Pri použití biofiltrov je možné dosiahnuť nasledujúce výstupné parametre :

 •  BSK5           15 - 20 mg/l
 •  CHSKcr       60 - 100 mg/l 
 •  NL                15 - 20 mg/l

Pri zaradení terciálneho stupňa napríklad piesková filtrácia prípadne mikrositový bubnový filter je možné dosiahnuť nasledujúce výstupné parametre :

 •  BSK5           10 mg/l
 •  CHSKcr       35 mg/l 
 •  NL                10 mg/l

Odpadové hospodárstvo

Na ČOV vznika pri čistiarenskom procese kal, ktorý sa pravidelne odčerpáva fekálnym vozidlom prípadne do kalojemu. V prípade požiadavky a ekonomicky výhodnejšej varianty je  na ČOV inštalovaný kalolis.

Okrem kalu vzniká na ČOV zmesový komunálny odpad, ktorý sa likviduje na najbližšej skládke TKO.

Zaujala vás naša ponuka? Neváhajte a kontaktujte nás, bližšie informácie vám zašleme v čo najkratšom možnom čase.

overovací kód
Čistiarne odpadových vôd PURECO
Čistiarne odpadových vôd PURECO
Čistiarne odpadových vôd PURECO
Čistiarne odpadových vôd PURECO
Čistiarne odpadových vôd PURECO
Čistiarne odpadových vôd PURECO
Čistiarne odpadových vôd PURECO
Čistiarne odpadových vôd PURECO
Čistiarne odpadových vôd PURECO

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis

Napíšte nám Zavolajte nám