Pureco s.r.o.

PURECO ENVIA TRP

Odlučovač ropných látok v otvorenom rigole.

 • vyvinuté pre veľké prietoky
 • výstupná hodnota 5mg až 0,1 mg NEL/l
 • jednoduchá montáž, bez náročných zemných prác
 • cenovo dostupné riešenie
 • nenáročná a ekonomická prevádzka

Možné oblasti použitia

 • pozdĺž líniových stavieb, ako sú diaľnice alebo rýchlostné cesty
 • v areáloch logistických centier alebo priemiselných parkov

Charakteristické vlastnosti výrobku​

Výrobok je jedinečným riešením pre súčasné splnenie nižšie uvedených požiadaviek, je hospodárnejšie vybudovateľné a prevádzkovateľné v porovnaní so súčasnými riešeniami v záujme ochrany životného prostredia.

 • materiály zariadenia nepoškodzujú životné prostredie
 • materiály odolné voči klimatickým vplyvom, dlhá životnosť, v dohľadnom čase nie je potrebná výmena
 • možnosť osadenia do existujúcich stavieb, bez náročných stavebných úprav

​Zariadenie ENVIA® TRP bolo vyvinuté firmou PURECO, za účelom čistenia kontaminovaných dažďových vôd, ktoré sú znečistené látkami nachádzajúcimi sa na povrchu vozovky alebo na iných spevnených plochách, ktoré sú určené pre motorové vozidlá. Toto zariadenie je určené hlavne na inštaláciu do otvoreného odvodňovacieho rigolu, situovaného pozdĺž vozovky alebo v jej blízkosti, čo umožňuje jednoduchú montáž, ľahký prístup a úsporu nákladov na vybudovanie a samotnú prevádzku v porovnaní so súčasnými riešeniami v záujme ochrany životného prostredia.

Popis zariadenia ENVIA TRP

Odlučovacie zariadenie ENVIA TRP v súčinnosti s rigolom v ktorom je osadené, funguje na princípe rozdielnych objemových hmotností látok nachádzajúcich sa vode určenej na prečistenie. Látky, ktoré majú väčšiu objemovú hmotnosť ako voda, sedimentujú na dne odvodňovacieho rigolu. Látky, ktoré sú ľahšie ako voda ostanú plávať na hladine a následne sa tieto voľne plávajúce častice zachytávajú na koalescenčnom filtri, ktorý zabezpečuje požadovanú výstupnú kvalitu vody.

 • náklady sú v porovnaní s doterajšími riešeniami výhodnejšie z hľadiska ceny výrobku aj nákladov osadenia
 • zariadenie vyhovuje aj extrémnym požiadavkám na výkon
 • zariadenie si nevyžaduje prídavnú energiu a použitie chemikálii
 • zariadenie si nevyžaduje stály dozor, údržba a prevádzkovanie je jednoduché a hospodárne
 • počas prevádzky nevznikajú nebezpečné odpady okrem zadržaných látok, ktoré sa dajú hospodárne odobrat
 • zariadenie do určitej miery odoláva násilnému poškodzovaniu

ENVIA TRP

Kompletné riešenie: obsahuje technológiu a nosnú prefabrikovanú železobetónovú konštrukciu. Je najľahšie realizovateľné, po vy- tvorení potrebného podkladu sa dá celé zariadenia v celku osadiť, a po dokončovacích prácach je zariadenie pripravené na.

ENVIA BOX

Obsahuje len technológiu, k osadeniu je potrebný prijímajúci objekt. Je tam použiteľné kde je vhodná možnosť na osadenie (napr. vodo- hospodárske objekty). Samozrejme, aj tu je možné vytvoriť vhodné spevnenie dna prítoku a lapač splavenín.

PURECO ENVIA TRP
PURECO ENVIA TRP

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis