Pureco s.r.o.

PURECO ENVIA CRC

Odlučovacie zariadenie určené do uličnej vpuste.

 • odolné voči nepriaznivým vplyvom, dlhá životnosť
 • alternatíva k tradičným odlučovačom
 • nenáročná prevádzka a údržba
 • jednoduchá montáž
 • účinnosť čistenia 5 až 0,1 mg NEL/l

Primeranou účinnosťou a potrebnou bezpečnosťou zabezpečuje predčistenie vôd z povrchového odtoku. V čase medzi predpísanou údržbou a čistením zaistí dodržanie ukazovateľov dovoleného znečistenia (ľahké kvapaliny a splaveniny). Riešenie prispôsobené k existujúcim dažďovým vpustom príslušnými nástavcami.

Možné oblasti použitia

 • verejné komunikácie, parkoviská, zásobovacie dvory, iné spevnené plochy dotknuté dopravou
 • na ochranu stokovej siete v areáloch s extrémnym znečistením (napr. v betonárkach alebo na ich prístupových komunikáciách)
 • pred zaústením do vsakovacích systémov alebo systémov na využitie vôd z povrchového odtoku

Ekonomické výhody zariadenia

 • nízke investičné náklady
 • jednoduché a rýchle osadenie
 • minimálne požiadavky na údržbu
 • dlhá životnost

Postup zabudovania

V prípade prvotného zabudovania

 • vybudujeme šachtu, alebo dažďový vpust po úroveň vyrovnávacieho prstenca, poklopu alebo vtokovej mriežky
 • osadíme centricky nástavec ENVIA
 • osadíme poklop, vtokovú mrežu a nastavíme výšku ako pri bežnej realizácii
 • po ukončení výstavby vozovky a po prvom opláchnutí otvoríme poklop alebo vtokovú mrežu a zasunieme do nástavca filter CRC

Dodatočné osadenie

 • zadajte parametre poklopu, dažďového vpustu výrobcovi, podľa ktorých sa adaptér zhotoví individuálne
 • po dodaní osaďte nástavec pod otvorenú mrežu, poklop
 • zasuňte vložku do nástavca, dbajte na správne uloženie
 • uzavrite poklop, mrežu
 • Následne je zariadenie schopné filtorovať znečistené vody, ktoré tečú ďalej do stokovej siete alebo do recipientu. Zariadenie ENVIA CRC spĺňa požiadavky normy STN EN 858, výstupná kvalita vody je 0,1 NEL l.s – 5mg NEL l/s. Táto novinka od výrobcu PURECO s.r.o. je jedinečná a patentovo chránená.
PURECO ENVIA CRC
PURECO ENVIA CRC

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis