Pureco s.r.o.

PURECO PARCO P/C

Lapače tukov v plastových alebo prefabrikovaných nádržiach.

  • vhodné pre exteriér aj interiér
  • možnosť doplnenia o čerpanie, miešanie, oplach alebo kontrolný priezor
  • protizápachový uzáver
  • manuálne, poloautomatické alebo automatické ovládanie

Princíp odlučovania

Do zariadenia priteká cez nátok znečistená voda, obsahujúca rastlinné a živočíšne tuky. Na prítoku je osadená nátoková zábrana, ktorá usmerňuje tok vody do priestoru kalojemu, kde sa voda spomalí a následne preteká cez sústavu nornej steny a prepadovej hrany a dochádza k usadzovaniu a odlučovaniu tukov. Kombinácia nornej steny a prepadovej hrany je navrhnutá tak, aby tuk plávajúci na hladine ostal v priestore kalojemu a neprúdil ďalej do kanalizácie. Odtokové potrubie z odlučovača je prispôsobené na to, aby predčistená voda odtekala zo spodnej časti lapača, čo zabezpečí, že zvyškové tuky ostanú plávať na hladine. Na odtokovom potrubí je v hornej časti osadený otvor s uzáverom, ktorý slúži na kontrolu odtekajúcej vody a odber vzoriek. Čistenie odlučovača a likvidácia kalu je možná cez servisné otvory.

Popis odlučovacieho zariadenia

Lapač tukov obsahuje integrovaný kalojem. Je to priestor, v ktorom dochádza k usadzovaniu tukov a mastnôt. Plávajúce tuky pretekajú sústavou nornej steny a prelivovej hrany. Vplyv na správne fungovanie lapača má aj umiestnenie odtoku. Obsluha zariadenia je možná cez servisné otvory, ktoré sa nachádzajú v hornej časti zariadenia. Lapač je možné podľa požiadaviek doplniť o čerpanie, miešanie, oplach alebo kontrolný priezor. Rovnako je možné vybaviť lapač hermetickým vekom.

Použitie

Pri odpadových vodách znečistených rastlinnými a organickými tukmi, je potrebné odlúčiť tuky pred ich vypustením do kanalizácie. Bez tohto prečistenia by sa tuky a zvyšky jedál usadzovali na stenách potrubia. Týmto by sa časom zmenšil priemer potrubia a následne by došlo k upchaniu potrubia. Rozklad mastných kyselín môže spôsobiť nepríjemný zápach. Z hore uvedených dôvodov legislatíva Slovenskej Republiky a EU požaduje, aby odpadové vody, ktoré obsahujú tuky a oleje musia byť pred vypustením do kanalizácie prečistené v odlučovači tukov. V odlučovači sa môžu čistiť len odpadové vody obsahujúce rastlinné a organické tuky z danej prevádzky, čistenie splaškov a iných znečistených vôd nie je dovolené.

PURECO PARCO P/C

Od návrhu až po realizáciu

Montáž, údržba a servis